Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Ignite Promotion
Roersvej 14, 1. TV
5000 Odense C
CVR nr.: 40753664
Telefon: +45 60 70 47 73
E-mail: ra@ignitepromotion.com

1. Definitioner og generelle betingelser

 1. Nærværende standardbetingelser er gældende for alle leverancer fra Ignite Promotion.
 2. Standardbetingelserne udg√łr, sammen med i √łvrigt skriftligt materiale, kontraktgrundlaget for projekter hos Ignite Promotion.
 3. Standardbetingelserne er udelukkende gældende for projekter af/fra Ignite Promotion og derfor ikke eventuelle leverancer fra tredjepart.
 4. Ved ‚ÄĚkunde‚ÄĚ eller b√łjninger heraf forst√•s den juridiske person, der tildeler Ignite Promotion et projekt.
 5. Standardbetingelserne er g√¶ldende for b√•de st√łrre og mindre opgaver indmeldt mundtligt, gennem telefon eller pr. e-mail selvom der fra disse ikke direkte henvises til standardbetingelserne.
 6. Ignite Promotion indgår konsulentarbejde i henhold til fastpris betaling og timebaseret betaling. Hvor intet andet fremgår, så er aftalen timebaseret. Det betyder der faktureres pr. forbrugt tid.
 7. Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for nye projekter 6 m√•neder. Opsigelse er l√łbende m√•ned +1.
 8. Hvis kunden opsiger samarbejdet i l√łbet af bindingsperioden, er kunden forpligtet til at betale for udf√łrt arbejde eller mindst 80% af prisen for det aftalte arbejde for den fulde bindingsperiode.

2. Priser og betaling

 1. Ignite Promotion fakturerer i henhold til standard timepris og efter medgået tid, hvad angår mindre opgaver, hvis ikke andet er nævnt. En mindre opgave forekommer, når der ikke aftales fastpris for projektet.
 2. Ignite Promotion opererer med standard timepris. 1000 kr. / time for arbejde af enhver karakter.
 3. Ignite Promotion Fakturerer månedsvis forud.
 4. Regninger forfalder 8 dage efter udstedelse.
 5. Tidsforbrug til transport, m√łder og relaterede udgifter, faktureres ikke selvst√¶ndigt, men er en del af faste aftaler ud fra en rimelighedsbetragtning.
 6. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK.
 7. Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms.

3. Rettigheder til arbejdet

 1. Alle rettigheder til det udf√łrte arbejde, tilfalder kunden.

4. Tavshedspligt og referencer

 1. Ignite Promotion forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart i forbindelse med udf√łrelse af konkrete projekter og samarbejdet i √łvrigt.
 2. Ignite Promotion har ret til i markedsf√łrings√łjemed at opgive kunden samt projektet, og en eventuel slutkunde som reference.

5. Behandling af personoplysninger

 1. I forbindelse med udf√łrelsen af arbejde for kunden (den ‚ÄĚdataansvarlige‚ÄĚ) vil Ignite Promotion (‚ÄĚdatabehandleren)‚ÄĚ modtage personoplysninger fra kunden og skal behandle disse personoplysninger p√• vegne af kunden i henhold til de i n√¶rv√¶rende punkt 5 angivne vilk√•r.
 2. N√¶rv√¶rende punkt 5 omfatter alle typer personoplysninger, som Ignite Promotion behandler i henhold til udf√łrelsen af arbejde for kunden. I bilag A er specificeret genstanden for behandlingen, behandlingens karakter og form√•l, typen af personoplysninger og kategorierne af registrerede, som kunden overlader til Ignite Promotion.
 3. Ignite Promotion m√• udelukkende behandle de modtagne personoplysninger p√• vegne af kunden samt i overensstemmelse med de til enhver tid af kunden dokumenterede instruktioner (‚ÄĚInstruksen‚ÄĚ). N√¶rv√¶rende punkt 5 inkl. bilag udg√łr Instruksen. Ignite Promotion skal sikre, at de overladte personoplysninger ikke benyttes til andre form√•l eller behandles p√• anden m√•de, herunder form√•l i egen eller tredjemands interesse, end hvad der fremg√•r af Instruksen.
 4. Kunden og Ignite Promotion kan til enhver tid aftale at ændre omfanget af nærværende punkt 5 ved at erstatte eller ændre bilag A. Enhver ændring skal ske skriftligt og må alene foretages af medarbejdere med særskildt bemyndigelse hertil.
 5. Ignite Promotion m√• ikke uden kundens forudg√•ende specifikke eller generelle skriftlige godkendelse overlade behandlingen af de modtagne personoplysninger til behandling ved en underdatabehandler. I tilf√¶lde af generel skriftlig godkendelse skal Ignite Promotion underrette kunden om eventuelle planlagte √¶ndringer vedr√łrende tilf√łjelse eller erstatning af andre databehandlere og derved give kunden mulighed for at g√łre indsigelse mod s√•danne √¶ndringer. Hvor Ignite Promotion g√łr brug af en anden databehandler i forbindelse med udf√łrelse af specifikke behandlingsaktiviteter p√• vegne af kunden, p√•l√¶gges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i n√¶rv√¶rende punkt [5] eller et andet retligt dokument mellem kunden og Ignite Promotion, gennem en kontrakt eller et andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, hvorved der navnlig stilles de forn√łdne garantier for, at de vil gennemf√łre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger p√• en s√•dan m√•de, at behandlingen opfylder kravene i den til enhver tid g√¶ldende persondatalovgivning. Hvis denne anden databehandler ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver Ignite Promotion fuldt ansvarlig over for kunden for opfyldelsen af denne anden databehandlers forpligtelser.
 6. Ignite Promotion m√• ikke foranledige eller tillade at de modtagne personoplysninger overf√łres til lande uden for EU/E√ėS, medmindre en s√•dan overf√łrsel af omfattet af omfanget og form√•let af personoplysninger som angivet i bilag A eller kunden har givet sit forudg√•ende skriftlige samtykke til en s√•dan overf√łrsel. S√•fremt kunden har tilladt en s√•dan overf√łrsel, skal Ignite Promotion sikre, at der foreligger et specifikt overf√łrselsgrundlag for overf√łrslen af disse oplysninger, herunder for eksempel EU Kommissionens standardkontrakter for overf√łrsel af personoplysninger til tredjelande. Ignite Promotion skal sikre sig, at kunden kan p√•ber√•be sig bestemmelserne i en s√•dan standardkontrakt.
 7. Ignite Promotion skal i det omfang det er muligt bistå kunden ved opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af de modtagne personoplysninger, omfattet af nærværende punkt 5inkl. bilag, herunder ved:
  1. besvarelser til registrerede ved ud√łvelse af disses rettigheder,
  2. sikkerhedsbrud,
  3. konsekvensanalyser, og
  4. forudg√•ende h√łringer af tilsynsmyndigheden.
 8. Ignite Promotion har krav p√• betaling efter medg√•et tid og forbrugte materialer i henhold til punkt 2 for bistand i medf√łr af punkt 5.7, medmindre andet skriftligt er aftalt.
 9. Ignite Promotion skal under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den p√•g√¶ldende behandlings karakter, omfang, sammenh√¶ng og form√•l samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemf√łre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at de modtagne personoplysninger;
  1. Ikke h√¶ndeligt eller ulovligt tilintetg√łres, fortabes eller forringes,
  2. Ikke kommer til uvedkommendes kendskab, både internt og eksternt,
  3. Ikke misbruges, samt
  4. Ikke i √łvrigt behandles i strid med den til enhver tid g√¶ldende persondatalovgivning.
 10. Ignite Promotion skal uanset punkt 5.9 gennemf√łre de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som fremg√•r af bilag B samt aftale(r)n(e) om levering af arbejdet. Ignite Promotion er dog altid forpligtet til at overholde forpligtelserne om sikkerhedsforanstaltninger i den til enhver tid g√¶ldende persondatalovgivning, uanset om disse fremg√•r af bilag B.
 11. Ignite Promotion skal p√• skriftlig anmodning stille alle oplysninger, der er n√łdvendige for at p√•vise overholdelse af kravene i n√¶rv√¶rende punkt 5 inkl. bilag, til r√•dighed for kunden og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af kunden.
 12. Ignite Promotion skal uden un√łdig forsinkelse underrette kunden om brud p√• persondatasikkerheden, der potentielt kan f√łre til h√¶ndelig eller ulovlig tilintetg√łrelse, tab, √¶ndring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger behandlet for kunden.
 13. Ignite Promotion sikrer, at medarbejdere, der er autoriseret til at behandle personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt
 14. N√¶rv√¶rende punkt 5 g√¶lder frem til aftale(r)n(e) om levering af arbejde oph√łrer
 15. Ignite Promotion skal p√• kundens opfordring eller senest i forbindelse med oph√łret af [aftale(r)n(e) om levering af arbejde returnerer eller slette alle modtagne personoplysninger samt kopier heraf, uanset i hvilken form og p√• hvilket medie disse foreligger.
 16. I tilf√¶lde af, at kunden eller Ignite Promotion misligholder sine forpligtelser i henhold til n√¶rv√¶rende punkt 5, skal den misligholdende part holde den anden part skadesl√łs for alle krav, sagsanl√¶g, omkostninger (herunder rimelige udgifter til advokatbistand), tab, ansvar, b√łder, udgifter eller skader, som f√łlge af eller tilsides√¶ttelse af n√¶rv√¶rende punkt 5.

6. Force majeure

 1. Ignite Promotion er ikke ansvarlig for skade eller mangler i projektets gennemf√łrelse, som skyldes force majeure eller lignende forhold. Ignite Promotion er s√•ledes fritaget for ansvar over for kunden, s√•fremt Ignite Promotion forhindres i at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen p√• grund af forhold, som Ignite Promotion ikke er herre over, og som Ignite Promotion ikke med rimelighed kunne forventes at have forudset p√• aftaletidspunktet.

7. Tvister

 1. Enhver tvist vedr√łrende fortolkningen af denne aftale eller tvister der opst√•r i forbindelse med dens indg√•else, gennemf√łrelse eller oph√łr, skal endeligt og bindende for parterne afg√łres ved K√łbenhavns Byret som f√łrste instans.

8. Linkbuilding

 1. Ignite Promotion fraskriver sig ansvaret for eventuelle brudte links som f√łlge af oph√łrte dom√¶ner eller nye interne politikker hos tredjepart. Hertil erstatter Ignite Promotion ikke de brudte links eller refunderer bel√łb betalt herfor.